Zakład Psychologii Lekarskiej

Barbara Bętkowska-Korpała

Tytuły i specjalizacje: doktor habilitowany nauk społecznych w dziedzinie psychologii, specjalista psychologii klinicznej, trener I° i II° PTP, trener EEPSSA (Ecole Europeenne de Psychotherapie Socio- et Somato-Analytique, Starsbourg), psychoterapeuta Gestalt i Socjo- i Somatoanalityk, Terapeuta Motywujący PTTM

Stanowisko/funkcje: adiunkt, kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJ CM

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: psychosomatyczne mechanizmy w chorobach somatycznych i zaburzeniach psychicznych oraz wzmacniania potencjału zdrowia; ustalanie roli osobowości – za­równo cech, jak i bardziej dynamicznych funkcji samoregulacji – w procesie zdro­wienia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych; analiza interakcji czynników bio-psycho-społecznych w kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia. Dydaktyka:  psychologia lekarska dla studentów medycyny; zajęcia z zakresu psychologii klinicznej dla kierunku dietetyka; wykłady na studiach doktoranckich UJ CM; szkolenia podyplomowe: w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej; dla specjalistów psychoterapii uzależnień, rezydentów i lekarzy specjalistów.

Zainteresowania kliniczne: kliniczna diagnoza psychologiczna, psychoterapia w chorobach somatycznych i zaburzeniach psychicznych oraz krótkoterminowa terapia par w uzależnieniach


 

Roksana Epa

Tytuły i specjalizacje: magister psychologii, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej (Szpital Uniwersytecki w Krakowie) i szkolenia z zakresu psychoterapii przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne). Otwarty przewód doktorski na Wydziale Lekarskim UJ.

Stanowisko/funkcje:

  1. Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii CM UJ – asystent
  2. Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży – młodszy asystent-psycholog

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: funkcjonowanie empatii i zdolności mentalizacji u osób z zaburzeniami psychicznymi. Dydaktyka: prowadzenie zajęć z zakresu psychologii lekarskiej dla studentów medycyny

Zainteresowania kliniczne: diagnoza i terapia zaburzeń psychicznych u osób dorosłych i młodzieży


 

Katarzyna Olszewska

Tytuły i specjalizacje: dr n. med., specjalista psychologii klinicznej (neuropsycholog).

Stanowisko/Funkcje:

  1. Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii CMUJ – asystent z doktoratem
  2. II Oddział Kliniczny Kliniki Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – starszy asystent

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: funkcjonowanie kognitywne oraz emocjonalne osób dorosłych chorujących somatycznie, diagnoza neuropsychologiczna funkcji poznawczych pacjentów kardiologicznych m.in. po nagłym zatrzymaniu krążenia, osób przygotowywanych do zabiegów kardiochirurgicznych i chorych po interwencjach sercowo-naczyniowych (np. osób po zawale serca, z niewydolnością serca, po zabiegach wymiany zastawek serca, czy po zabiegu CABG). Dydaktyka:  dydaktyka polsko- i anglojęzycznych studentów medycyny Collegium Medicum UJ oraz School of Medicine in English UJ w zakresie psychologii lekarskiej.

Zainteresowania kliniczne:   psychologiczne funkcjonowanie osób z chorobami sercowo-naczyniowymi, diagnoza oraz rehabilitacja neuropsychologiczna osób dorosłych z dysfunkcjami wynikającymi z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, diagnoza różnicowa zaburzeń psychosomatycznych, psychiatrycznych oraz neuropsychologicznych.


 

Anna Pastuszak-Draxler

Tytuły i specjalizacje: dr n. med., specjalista psycholog kliniczny, magister filologii germańskiej, ukończyła całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii (model systemowo-psychodynamiczny) zorganizowane przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii UJ CM w Krakowie

Stanowisko/Funkcje: Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJ CM – asystent z doktoratem

Zainteresowania badawcze i dadaktyczne:  zaburzenia lękowe, depresyjne i osobowości, regulacja emocji, zasoby osobowościowe studentów kierunku lekarskiego. Dydaktyka: nauczanie psychologii lekarskiej

Zainteresowania kliniczne:

Zaburzenia emocji i nastroju, diagnoza psychologiczna, psychoterapia grupowa, indywidualna i par


 

Anna Starowicz-Filip

Tytuły i specjalizacje: dr n. hum., specjalista psycholog kliniczny (neuropsycholog)

Stanowisko/Funkcje:  adiunkt w Zakładzie Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJ CM

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: neuropsychologia, poznawcze i emocjonalne konsekwencje uszkodzenia centralnego systemu nerwowego o różnej etiologii, rola móżdżku w regulacji funkcji poznawczych, neuropsychologia dziecięca. Dydaktyka: nauczanie psychologii lekarskiej studentów medycyny, prowadzenie zajęć z neuropsychologii na studiach podyplomowych Psychogeriatria z elementami neuropsychologii, prowadzenie wykładów i staży specjalizacyjnych w ramach kształcenia specjalizacyjnego psychologów klinicznych

Zainteresowania kliniczne: Zaburzenia pamięci, uwagi i funkcji wykonawczych na skutek organicznego uszkodzenia mózgu, diagnoza neuropsychologiczna, rehabilitacja neuropsychologiczna w przebiegu różnych chorób neurologicznych m.in. po udarze mózgu, diagnoza różnicowa otępień.


 

Karolina Sikora

Tytuły i specjalizacje: mgr psychologii, psychoterapeutka – w trakcie całościowego szkolenia rekomendowanego przez PTP
Stanowisko/Funkcje: Asystent w Zakładzie Psychologii Lekarskiej
Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: emocjonalny stan małych dzieci leczonych kardiochirurgicznie i ich matek, zdrowie psychiczne niemowląt – prowadzenie dydaktyki w tym obszarze, rozwijanie psychologicznych kompetencji personelu medycznego – prowadzenie treningów psychologicznych dla studentów medycyny,
Zainteresowania kliniczne:
psychoterapia psychodynamiczna, psychoterapia psychoanalityczna, psychoterapia rodzic-niemowlę, wspieranie emocjonalnego rozwoju niemowląt oraz jakości relacji rodzic-niemowlę, okołoporodowa pomoc psychologiczna